REGULAMIN USŁUG

Regulamin

strony internetowej www.kasiaandrzejczuk.pl

Usługi oraz produkty elektroniczne oferowane w Sklepie sprzedawane są przez Katarzynę Ring-Andrzejczuk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Dietetyk Katarzyna Ring-Andrzejczuk wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP: 8381752421, REGON: 146831943, adres do korespondencji: ul. S. Staszica 27/1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.  Możesz skontaktować się ze mną e-mailowo pisząc na adres e-mail: kontakt@kasiaandrzejczuk.pl lub telefonicznie 504-948-935.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Dietetyk, Administrator – Katarzyna Ring-Andrzejczuk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Dietetyk Katarzyna Ring- Andrzejczuk wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP: 8381752421, REGON: 146831943, adres do korespondencji: ul. S. Staszica 27/1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. .
 2. Dostawa– oznacza dostarczenie Klientowi Produktu elektronicznego przez Dietetyka; Klient nie ponosi kosztów dostawy produktów elektronicznych i usług.
 3. Dzień – oznacza dzień roboczy, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Klient – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu produktów elektronicznych, bądź usług oferowanych przez Dietetyka tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży, lub umowę o świadczenie usług z Dietetykiem.
 5. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z Dietetykiem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta– osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Sklep – strona dostępna pod adresem: kasiaandrzejczuk.pl na której prowadzona jest sprzedaż usług oraz produktów elektronicznych przez Dietetyka.
 8. Konto – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz w Sklepie dzięki któremu Klient, identyfikowany za pomocą adresu e-mail, może skorzystać z wszystkich dostępnych dla niego funkcji, w tym dokonywać zakupu Usług oraz Produktów elektronicznych.
 9. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na otrzymywaniu wiadomości dotyczących najważniejszych informacji związanych z moją działalnością (m.in. informacji o nowych artykułach na moim Blogu, o moich Produktach i Usługach, o organizowanych przeze mnie wydarzeniach, w szczególności o LIVE’ach, wyzwaniach newsletterowych, mini-webinarach z okazji premiery nowych Produktów i Usług, prowadzonych przeze mnie kampaniach edukacyjnych, a także informacji o konkursach, promocjach czy wszystkim innym, co związane jest z moją działalnością).
 10. Promocja – określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty elektroniczne lub Usługi z mojej oferty, który nie łączy się z innymi promocjami.
 11. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Klient otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego (np. schemat żywieniowy, jadłospis); format pliku zależny jest od zawartości materiału (np. materiały w formie .pdf).
 12. Usługa – usługi świadczone przez Dietetyka, które mogą być przedmiotem zamówienia, np. pakiet konsultacji
 13. Konsultacja , Pakiet konsultacji – usługa umożliwiająca Klientowi uzyskanie od Dietetyka porady dietetycznej. Usługa jest świadczona przez Dietetyka drogą elektroniczną, za pośrednictwem Strony Internetowej, poprzez komunikator internetowy lub telefonicznie. Czas trwania jednorazowej konsultacji to 1h (60 minut), pierwszej konsultacji wykupionej w pakiecie to 1h (60 minut) i kolejnych konsultacji z pakietu to 30, chyba że coś innego wynika z opisu Produktu lub indywidualnych ustaleń. Podczas konsultacji Klient nie otrzymuje Schematu żywieniowego/Jadłospisu.
 14. Schemat żywieniowy/Jadłospis – jest to 7 dniowy plan żywieniowy składający się z:
 • standardowo z 7 propozycji posiłków z każdej kategorii (7x śniadanie, 7x II śniadanie, 7x obiad, 7x podwieczorek i 7x kolacja (na prośbę klienta podczas konsultacji ONLINE ich ilość może ulec zmianie),
 • autorskich przepisów dietetyka na które składają się poszczególne produkty, ich gramatura oraz opis i czas przygotowania posiłków,
 • odpowiednio dopasowanej do klienta kaloryczności oraz rozkładu makro i mikroelementów,
 • dań i produktów uwzględniających zadeklarowane przez klienta w ankiecie choroby oraz alergie i wykluczenia pokarmowe,
 • produktów zgodnych z preferencjami żywieniowymi klienta określonych na podstawie wypełnionej ankiety,
 • listy zamienników,

– chyba, że coś innego wynika z opisu Produktu lub indywidualnych ustaleń.

 1. Umowa –umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczenia na rzecz Klienta:
 • produktów elektronicznych lub treści cyfrowych, co dotyczy zakupu e-Booka, e-Vouchera, dostępu do Webinarów oraz Kursów on-line (umowa o dostarczanie treści cyfrowych); treści, o których tu mowa stanowią dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej i obejmują w szczególności treści, funkcjonalności oraz materiały, o których mowa w zdaniu pierwszym,
 • usług on-line, co dotyczy zakupu Konsultacji indywidualnych on-line (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną),

– za określoną zapłatą.

 • usług on-line w zakresie prowadzenia Konta, udostępnienia prowadzonego przeze mnie Bloga, wysłania zapytania za pomocą Formularza kontaktowego oraz umożliwienia dołączenia do grona Subskrybentów mojego Newslettera (Umowa o świadczenie usług drogą elektronicznąopisana szczegółowo w Regulaminie Newslettera), które to usługi nie pociągają za sobą żadnych dodatkowych opłat.
 1. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – umowa lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 ust. 3 RODO, zawarta pomiędzy administratorem danych osobowych a podmiotem przetwarzającym, w której administrator danych osobowych powierzył podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu. Umowa ta określa przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa Stron.
 2. Dowód zakupu – faktura imienna (faktura dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, wystawiana na wyraźną prośbę Klienta), faktura VAT, e-faktura lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu lub Usługi.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Dietetyk zapewnia Klientowi możliwość zawarcia umowy o dostarczanie treści cyfrowych (dalej jako umowa sprzedaży produktów elektronicznych) oraz umowy o świadczenie usług, w tym z zakresu planowania żywieniowego oraz suplementacji, wsparcia on-line.
 2. Warunki realizacji umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie Usługi/Produktu elektronicznego.
 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także określa warunki zawarcia:
 • umowy sprzedaży Produktów elektronicznych oferowanych przez Dietetyka,
 • umowy o świadczenie usług przez Dietetyka.
 1. Dietetyk oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Kupujących przez osoby nieuprawnione, dlatego Kupujący powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinien stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Dietetyk nigdy nie zwraca się do Kupującego z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 2. Do korzystania ze Sklepu i Usług nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta.

Wystarczające są:

 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail,
 • aktywnego numeru telefonu,
 • dostęp do programu umożliwiającego przeprowadzenie konsultacji ONLINE (np. Skype/Zoom).
 1. Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.
 2. W celu złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Z uwagi na to, że zakupione Produkty elektroniczne mogą być w formacie PDF*, Klient musi posiadać dostęp do programu, który obsługuje wskazane pliki.
 4. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 5. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto w polskich złotych i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa.
 6. Ceną obniżoną jest cena obowiązująca na skutek obniżenia ceny Produktu.
 7. Ceną najniższą jest najniższa cena za Produkt, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a w przypadku produktu oferowanego do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – ceną najniższa jest cena najniższa obowiązująca w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej płatności oraz z chwilą potwierdzenia przez Dietetyka przyjęcia zamówienia do realizacji. Po zawarciu umowy, Dietetyk przesyła Klientowi także jej warunki, tj. Regulamin.
 2. Umowa sprzedaży Produktów elektronicznych zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej płatności. Po zawarciu umowy, Dietetyk przesyła Klientowi także jej warunki, tj. Regulamin.
 3. Złożenie zamówienia wiąże się z automatycznym utworzeniem konta w Sklepie bez konieczności ustanawiania hasła. Dostęp do Konta Klienta możliwy będzie za pośrednictwem linku zawartego w wiadomości e-mail wysyłanej do Klienta po złożeniu zamówienia. Wiadomość e-mail zostanie przesłana do Klienta niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres e-mail, podany przez Kupującego w momencie składania zamówienia. Prowadzenie Konta na rzecz Klienta ma charakter nieodpłatny.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Dietetyk podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług,
  w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Dietetyk podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Dietetyka o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

§ 4

Składanie zamówienia

 1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu). Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie, a w przypadku Konsultacji Klient dokonuje rezerwacji terminu. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu (warunki świadczenia usługi), z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Klient może skontaktować się z Dietetykiem.
 2. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie, Klient zostanie przekierowany do bramki płatności Stripe, opłacając Usługę zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Klientem, a Dietetykiem. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Klientowi na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 3. W formularzu zamówienia Klient zobowiązany jest podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dietetyk zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Dietetyka co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Dietetyka. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Dietetykowi na podjęcie kontaktu z Klientem, Dietetyk udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.

§ 5

Pakiet konsultacji

 1. W przypadku zakupu Usługi w postaci konsultacji pakietu konsultacji:
 • Konsultacje odbywają się w formule on-line za pośrednictwem komunikatora (np. Skype/Zoom/Whatsup).
 • W ciągu 24 godzin od chwil zawarcia umowy Dietetyk zobowiązany jest do kontaktu z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu przesłania ankiety żywieniowej do wypełnienia.
 • Klient zobowiązuje się do odesłania wypełnionej w całości ankiety żywieniowej nie później niż na 1 dzień przed terminem pierwszej konsultacji. Uzupełniona ankieta żywieniowa stanowi punkt wyjścia pierwszej konsultacji i ewentualnego stworzenia schematu żywienia/jadłospisu i jest pisemną deklaracją Klienta, co do preferencji żywieniowych oraz chorób, alergii i wykluczeń pokarmowych. W sytuacji nie podania w ankiecie powyższych informacji Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie do jadłospisu nietolerowanych i nielubianych przez Klienta produktów.
 • W ciągu 4 dni roboczych liczonych od dnia odbycia pierwszej konsultacji (tj. najpóźniej 4 dnia roboczego do godz. 18:00) Klient otrzyma zindywidualizowane zalecenia w oparciu o wypełnioną przez niego ankietę oraz rozmowę w czasie konsultacji. W przypadku zakupu pakietu konsultacji Klient uzgodni z Dietetykiem ich kolejny termin stosując odpowiednio postanowienia pkt. 1 powyżej.
 • W ciągu 7 dni roboczych liczonych od dnia odbycia pierwszej konsultacji (tj. najpóźniej 7 dnia roboczego do godz. 18:00) Klient otrzyma zindywidualizowany Schemat żywienia/Jadłospis w oparciu o wypełnioną przez niego ankietę oraz rozmowę w czasie konsultacji.
 • Dostarczenie wszystkich materiałów zostanie dokonane przez Dietetyka w formie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 • Klient ma możliwość zmiany wyłącznie trzech posiłków w ramach pakietu. Każda dodatkowa zmiana stanowi rozszerzenie usługi i jest dodatkowo płatna (dopłata w kwocie 20 zł) i zostaje zrealizowana po otrzymaniu wpłaty od Klienta. W przypadku nie zgłoszenia uwag przez Klienta w terminie 7 dni od dnia przekazania mu schematu żywieniowego/jadłospisu, realizacja Usługi zostaje uznana za zakończoną.
 • Klient ma możliwość 1-krotnej zmiany terminu konsultacji. Może tego dokonać w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy i ustalenia terminu konsultacji. Warunkiem zmiany jest odwołanie konsultacji najpóźniej na 24 godziny przed jej planowanym terminem. W przypadku nieodwołania konsultacji w wyznaczonym terminie, konsultacja zostanie uznana za wykonaną. Klient powiadamia Dietetyka o zmianie terminu konsultacji e-mailowo lub telefonicznie. Klient dokonuje wyboru nowego terminu z uwzględnieniem dostępności Dietetyka.
 • W przypadku dokonania zakupu przez Klienta pakietu konsultacji zakończenie jego realizacji następuje po 4 lub 8 tygodniach (w zależności od wybranego pakietu) liczonych od dnia pierwszej konsultacji. Umowa nie podlega automatycznemu przedłużeniu.
 • Warunki kontynuacji współpracy zostają ustalone indywidualnie z każdym Klientem po zakończeniu współpracy.
 • Brak jest możliwości wykupienia jedynie zindywidualizowanego schematu żywienia/jadłospisu bez odbycia konsultacji.
 1. Zmiana terminu realizacji Usługi przez Dietetyka:
 • Dietetyk jest uprawniony do zmiany terminu realizacji Usługi z ważnych przyczyn (np. choroba). Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o nowym terminie realizacji Usługi lub Klientowi przedstawione zostaną propozycję nowego terminu konsultacji.
 • O braku możliwości realizacji Usługi w nowym terminie, Klient powinien powiadomić Dietetyka niezwłocznie po uzyskaniu informacji w tym zakresie (nie później niż w terminie 24 h od otrzymania informacji od Dietetyka).
 • W przypadku, gdy z powodu zmiany terminu, Klient nie może zrealizować konsultacji w nowym terminie, Dietetyk według wyboru Klienta:

– dokona zwrotu kosztów w formie vouchera do wykorzystania w Sklepie,

– lub dokona zwrotu kosztów bezpośrednio na rzecz Klienta.

 1. Dietetyk posiada odpowiednie kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz posiada kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie medycyny.
 2. Konsultacja nie stanowi udzielenia pomocy, porady lub opinii lekarskiej, ani orzeczenia o stanie zdrowia w rozumieniu Ustawy o Zawodzie Lekarza i nie mogą zastępować leczenia lub terapii, realizowanej przez podmiot prowadzący działalność leczniczą, w szczególności nie mogą zastępować konsultacji lekarskiej. Konsultacja nie stanowi także działalności leczniczej ani świadczenia zdrowotnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Działalności Leczniczej. Konsultacja ma charakter informacyjny i edukacyjny oraz ma na celu promocję zdrowego stylu życia.
 3. Klient może także zostać poproszony o wykonanie badań w celu wykonania prawidłowej diagnostyki przez Dietetyka. Ewentualny zakres badań do wykonania jest ustalany z Klientem indywidualnie podczas konsultacji.
 4. Przed przystąpieniem do korzystania z usług Dietetyka, a także na późniejszym etapie, w szczególności jeżeli istnieją wątpliwości co do stanu zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazań do stosowania zaleceń Dietetyka, na którymkolwiek z etapów należy zasięgnąć opinii lekarza. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do jakiejkolwiek aktywności ruchowej oraz przed zastosowaniem jakiegokolwiek programu dietetycznego, zasięgnąć porady lekarza. Dieta i suplementacja mają na celu proces leczniczy czy też zdrowy tryb życia, nie mogą jednak zastąpić Klientowi konsultacji u lekarza specjalisty czy leków.
 5. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z podaniem przez Klienta niepełnych błędnych informacji o stanie zdrowia, zatajenia istotnych faktów, bądź nieprzedstawienia wszystkich wymaganych dokumentów, a także wyników badań czy też niestosowanie zaleceń podczas Konsultacji.
 6. Klient jest świadomy, że usługi świadczone przez Dietetyka nie dają gwarancji uzyskania założonych i oczekiwanych przez Klienta skutków, z uwagi na złożoność czynników środowiskowo-medycznych mających wpływ na efekt porad dietetycznych. Strony przyjmują do wiadomości, że konsultacje udzielane przez Dietetyka zawierają indywidualną interpretację stanu zdrowia, wyników badań, a zalecenia oparte są na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu.
 7. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie skutki wynikające z nieodpowiedniego stosowania planu żywieniowego i suplementacji przygotowanej przez Dietetyka. Klient jest świadomy, że niestosowanie się przez niego lub wybiórcze stosowanie się do uzyskanych zaleceń może przynieść negatywny skutek pod kątem stanu zdrowia, a nawet życia.
 8. Klient jest również świadomy, że zatajanie informacji bądź podanie nieprawdziwych informacji na temat swojego stanu zdrowia, stylu życia przyjmowanych leków czy suplementów może negatywnie wpłynąć na stan zdrowia. Dietetyk nie ponosi za to odpowiedzialności.
 9. Ryzyko wystąpienia efektów ubocznych jest znikome, jednak Dietetyk nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwych przeciwwskazań przy stosowaniu danej suplementacji i sposobu żywienia, dlatego Dietetyk nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki ich stosowania.
 10. Wszystkie informacje, które Dietetyk uzyskuje w trakcie świadczenia Usług dla Klienta, objęte są tajemnicą bezterminowo i nie są przekazywane osobom trzecim.
 11. Zalecenia zdrowotne, program żywieniowy/jadłospis oraz inne materiały przekazywane przez Dietetyka przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Klienta i nie mogą przekazywane osobom trzecim.
 12. Z uwagi na fakt, iż w przypadku Usług indywidualnych oferowanych przez Dietetyka, Usługi te są przygotowywane indywidualnie dla Klienta, przekazanie do stosowania otrzymanych materiałów osobom trzecim może zagrozić ich zdrowiu i życiu. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za następstwa udostępnienia osobom trzecim materiałów i treści uzyskanych przez Klienta w związku ze świadczeniem Usług przez Dietetyka.

§ 6

Dostawa i płatność

 1. Zamówienia na Usługi oraz Produkty elektroniczne mogą być dokonywane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Płatności można dokonać za pomocą przelewu tradycyjnego (nr: PL 49 1050 1924 1000 0097 6608 8836 ING Bank Śląski), przelewu elektronicznego, poprzez BLIK, kartą płatniczą lub kredytową.
 3. Płatności mogą być także dokonywane za pośrednictwem serwisu: Stripe.
 4. Produkty elektroniczne w postaci zaleceń i Schematu żywieniowego/jadłospisu, zostaną dostarczone po wypełnieniu ankiety żywieniowej, i odbyciu konsultacji zgodnie z zasadami i terminami opisanymi w § 5 Regulaminu.
 5. Zakupione Usługi realizowane są w terminach wskazanych w § 5 Regulaminu.
 6. Zakupiony produkt elektroniczny w postaci e-booka będzie udostępniony Klientowi niezwłocznie po zakupie, nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili dokonania skutecznej płatności.
 7. Produkt elektroniczny w postaci e-booka, zaleceń, schematu żywieniowego/ jadłospisu przesłany jest na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia. W wiadomości zawarta jest instrukcja pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 8. W Sklepie mogą być organizowane Promocje, które najczęściej przybierają formę rabatów cenowych na wybrane Produkty z mojej oferty. Pamiętaj, że o zasadach wszystkich Promocji decyduję ja, podając je uprzednio do wiadomości publicznej na stronie internetowej Serwisu. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Treści Cyfrowych, obok informacji o obniżonej Cenie zamieszczę również informację o najniższej Cenie tych Treści Cyfrowych, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dane Treści Cyfrowych są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Cenie zamieszczę również informację o najniższej Cenie tych Treści Cyfrowych, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tych Treści Cyfrowych do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

§ 7

Prawa autorskie

 1. Klient  przyjmuje do wiadomości, że wszelkie udostępnione mu Produkty elektroniczne oraz materiały przygotowane przez Dietetyka i przekazane mu w ramach realizacji Usługi podlegają ochronie przewidzianej ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. W ramach realizacji Usługi, Klient nie nabywa majątkowych praw autorskich do przekazanych mu materiałów w tym w szczególności do schematu żywieniowego/jadłospisu oraz zaleceń.
 3. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną.
 4. Klient jest upoważniony jedynie do wykorzystania schematu żywieniowego/jadłospisu oraz zaleceń we własnej diecie, czyli przez osobę, dla której został on indywidualnie przygotowany.

§ 8

Odpowiedzialność za wady, reklamacje

 1. Dietetyk dba o to by dostarczać wysokiej jakości Produkty elektroniczne, które są wolne od wad, jak też wysokiej jakości i Usługi, które są zgodne z przyjętymi zobowiązaniami. Szczegółowe informacje dot. uprawnień Klienta określają przepisy ustawy o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.
 2. Klient może składać reklamacje dotyczące zakupionych Produktów elektronicznych i Usług.
 3. Reklamacja dotycząca Produktów elektronicznych powinna zostać wysłana na adres Dietetyka wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy).
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji uniemożliwiającej jej rozpatrzenie, Dietetyk wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Dietetyk rozpatruje reklamacje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni w przypadku Konsumentów oraz przedsiębiorców działających na prawach konsumenta zgłaszających żądanie, o którym mowa w art. 5615ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.– kodeks cywilny. W pozostałych przypadkach reklamacje Konsumentów oraz przedsiębiorców działających na prawach konsumenta rozpatrywane są w terminach wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta.
 6. W przypadku nieustosunkowania się do reklamacji w przeciągu 14 dni, reklamacja Klienta zostaje uznana za zasadną.
 7. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może żądać doprowadzenia do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.
 8. Dietetyk może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Dietetyka.
 9. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 • doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
 • Dietetyk nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową,
 • brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Dietetyk próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową,
 • brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy,
 • z oświadczenia Dietetyka lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 1. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest nieistotny.
 2. Jeżeli Klient nie otrzymał treści lub usługi cyfrowej, Klient informuje o tym Dietetyka. W przypadku ich niedostarczenia niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Klient może odstąpić od umowy.
 3. Klient może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
 • Dietetyk oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub
 • Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Klienta, a Dietetyk nie dostarczył jej w tym terminie.

§ 9

Odstąpienie od umowy

 1. Niniejszy rozdział określa zasady odstąpienia od umowy przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 2. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni z zastrzeżeniem postanowień poniżej. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Dietetyka o tym w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 i 2 do Regulaminu.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy o:
 • świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Dietetyk wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Dietetyka utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 • o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Dietetyk rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Dietetyka utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Dietetyk przekazał Klientowi potwierdzenie otrzymania zgody.
 1. Klient, o którym mowa w ust. 1 ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu w związku z korzystaniem z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Klient powstrzymuje się od korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

§ 10

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Dietetyk, MPR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako właściciel i administrator Sklepu świadczący usługi drogą elektroniczną w oparciu o własny Regulamin oraz Stripe jako właściciel i administrator systemu płatności w zakresie danych udostępnianych na etapie dokonywania płatności przez system płatności w oparciu o własny regulamin.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności Dietetyka dostępnej pod adresem https://www.kasiaandrzejczuk.pl/polityka-prywatnosci-strony-internetowej/, w polityce prywatności właściciela i administratora Sklepu pod adresem https://calendesk.com/pl/polityka-prywatnosci/ oraz w polityce prywatności właściciela i administratora systemu płatności pod adresem https://stripe.com/en-pl/privacy.

§ 11

Zmiana Ustawy

 1. Dietetyk zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Umowy i Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają na Dietetyku również zmiany treści niniejszego Regulaminu i Umowy, w szczególności zmianą przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom.
 2. O każdej zmianie Umowy i Regulaminu, Klient zostanie powiadomiony e-mailowo lub pisemnie nie później niż w terminie 14 dni przed planowanym terminem wprowadzenia zmian.
 3. Dietetyk zawiadamiając o zmianach, o których mowa w ust. 1, informuje o tym, że jeżeli przed datą wejścia w życie zmian Klient nie zgłosi Dietetykowi sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Klient wyraził na nie zgodę.
 4. Klient ma prawo przed dniem wejścia w życie zmian wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 5. W przypadku, gdy Klient zgłosi sprzeciw wobec zmian, ale nie dokona wypowiedzenia umowy, umowa ta rozwiązuje się z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.
 6. Zmiany, o których mowa w ust. 1-5 nie dotyczą umów zawartych i zrealizowanych przed planowanym dniem wejścia w życie zmian.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Dietetyk wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Dietetykiem,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów,
 • bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl,
 • konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 13

Opinie

 1. Na Stronie internetowej udostępniam cytowane opinie Klientów na temat moich Usług i Produktów pobierając je z serwisu zewnętrznego Znany Lekarz, gdzie jako Dietetyk posiadam konto specjalisty. Opinie mogą pochodzić także bezpośrednio z innych źródeł po uprzedniej weryfikacji.
 2. Weryfikacja następuje m.in. poprzez porównanie danych osobowych lub szczegółów współpracy z danymi i informacjami posiadanymi przez Dietetyka w zakresie Klientów korzystających dotychczas z Produktów i Usług Dietetyka, jak również poprzez bezpośredni kontakt z ww. osobą z podziękowaniem za opinię lub poprzez przesłanie do Klientów dedykowanego linku do pozostawienia opinii lub poprzez uzyskanie opinii w ramach bezpośredniej komunikacji z Klientem.
 3. W przypadku wątpliwości dotyczących tego, czy opinia pochodzi od osoby korzystającej z Produktów i Usług Dietetyka, opinia ta nie jest publikowana przez Dietetyka.
 4. Publikowane opinie mają na celu przedstawienie korzyści związanych z korzystaniem z Produktów i Usług Dietetyka, które to korzyści zostały dostrzeżone przez dotychczasowych Klientów.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Klienta dotyczących zamieszczonych opinii, Klient może zgłosić opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Klienta Administrator podejmie działania dodatkowe odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu uzupełniającą weryfikację zamieszczonej opinii.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Dietetyka nie stanowią oferty rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Kupującego do składania ofert zawarcia umowy w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
 2. W przypadku gdy Kupujący jest spoza Polski, powinien poinformować Dietetyka wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.01.2023 roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mogą Państwo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 14 dnia od dostarczenia Produktu. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Dane do kontaktu:

Katarzyna Ring-Andrzejczuk adres do korespondencji: ul. S. Staszica 27/1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Możesz skontaktować się ze mną e-mailowo pisząc na adres e-mail: kontakt@kasiaandrzejczuk.pl.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat: Katarzyna Ring-Andrzejczuk  adres do korespondencji: ul. S. Staszica 27/1 , 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
Odstępuję od umowy z dnia*……… polegającej na*…………………………….
Imię i nazwisko, adres Klienta*…

Podpis*…………………………………… (o ile wysyłane w wersji papierowej)
Data …………………………………………………